Strona Główna | warsztaty | artykuły | galeria | linki | cennik | kontakt

  Terapia

- O mnie

- Komu pomagam

- Pomoc psychologiczna

- Zen Coaching

- Coaching a psychoterapia

- Racjonalna Terapia Zachowań

- Sekrety życia

- Opinie o mnie

  Psychologia

- Psychologia humanistyczna

- Carl Rogers

- Abraham Maslow

- Fritz Perls

- Osobowość

- Stres

- Okres dojrzewania

- Terapeutyczne wiersze

 
 

źródła stresu

 

Źródła stresu i napięcia


Istnieje szeroka literatura tematu dotycząca czynników wywołujących stres, w której autorzy, tacy jak: R.Templar, J.Strelau, B.Zawadzki, W.Oniszczenko, A.Sobolewski, P.Pawłowski, M.Argyle, J.Davidson, S.M.Litzke, H.Schuh, E.Kornacka-Skwara i M.Hartley, prezentują różnorodne podejścia do tego zagadnienia.

J.Strelau, B.Zawadzki, W.Oniszczenko, A.Sobolewski i P.Pawłowski uważają, że przyczyną stresu jest brak równowagi między wymaganiami stawianymi jednostce a jej możliwościami sprostania tym wymaganiom.
Autorzy Ci podkreślają, że istnieją dwa rodzaje wymagań: subiektywne i obiektywne. Według Nich wymagania subiektywne wynikają z charakterystycznej dla danej osoby oceny sytuacji.

Natomiast wymagania obiektywne są wolne od indywidualnej percepcji, istnieją niezależnie
od niej. Do wymagań obiektywnych można zaliczyć różnego rodzaju ekstremalne lub traumatyczne zmiany życiowe takie, jak utrata bliskiej osoby, śmierć, wojny, katastrofy.


Inaczej do źródeł stresu podchodzą zwolennicy stanowiska, definiującego stres w kategoriach zasobów tacy, jak S.E.Hobfoll czy W.Schönpflug. Twierdzą oni mianowicie, że źródeł stresu należy szukać nie tylko w subiektywnie postrzeganym braku korzyści lub stracie, lecz również w stracie realnie istniejącej.

Natomiast M.Argyle dopatruje się źródeł stresu głównie w małżeństwie czy w pracy zawodowej, czyli w obszarach obejmujących codzienne życie człowieka. Według Niego w małżeństwie jest zarówno więcej konfliktów jak i nagród, niż w innych rodzajach związków międzyludzkich.

Praca jest również ważną przyczyną stresu. Spowodowane jest to odpowiedzialnością za innych, rywalizacją i konfliktami, przeciążeniem pracą oraz jej powtarzalnością.

M. Argyle akcentuje fakt, że źródła podatności na stres tkwią w osobowości człowieka. Według Niego osoby neurotyczne wykazują większe skłonności lękowe i depresyjne oraz łatwo się dezorganizują, są również bardziej podatne na choroby psychosomatyczne. M. Argyle twierdzi również, że wrażliwość na innych wiąże się z podatnością na stres.

Natomiast wysoka samoocena i zaufanie do siebie zmniejszają podatność na stres. Pozytywne więzi z innymi, optymizm, wierzenia religijne prowadzą do lepszego radzenia sobie ze stresem.
Natomiast J.Davidson do czynników stresujących zalicza między innymi: miejsce pracy czy nauki, relacje międzyludzkie, brak snu, złe odżywianie, brak chwili samotności, substancje uzależniające.


Według S.M.Litzke i H.Schuha można wyróżnić:

a) stresory fizyczne takie, jak hałas, wahania temperatury, zimno, gorąco, głód, urazy fizyczne, długotrwałe prowadzenie samochodu, ciężka praca fizyczna, nadmiar bodźców;
b) stresory społeczne takie, jak mobbing, izolacja, konflikty;
c) stresory psychiczne takie, jak brak samodzielności, pośpiech, nadmiar lub mało zadań.


Znowu Prevention Magazinedo dziesięciu najsilniejszych stresorów zalicza: finanse, karierę zawodową, zbyt wiele obowiązków, małżeństwo, zdrowie, dzieci, samotność, seks, krewnych i sąsiadów.

R.S.Lazarus i J.Cohen podają trzy grupy stresorów:

a) kataklizmy,
b) stresory osobiste takie, jak: utrata pracy, rozwód,
c) stresory drugoplanowe takie, jak codzienne problemy życiowe.

Lekarze R.H.Rosenman i M.Friedman stwierdzają, że pewien typ osobowości ma wpływ na stres. Określili Oni taką osobowość typem A.
Taka osoba charakteryzuje się następującymi cechami: bierze na siebie wykonanie wielu zadań w krótkim czasie, brakuje jej czasu na własną kontemplację, jest ambitna i niecierpliwa, mało spontaniczna w działaniu, nie przyjmuje krytyki, rzadko ma czas na spotkania z ludźmi, jest nastawiona na karierę i skupiona na celach doraźnych.


Do powyższych stwierdzeń dotyczących źródeł stresu należy dodać fakt, że stres psychologiczny związany jest ze stresem biologicznym. Główną rolę w nim odgrywa osoba, która w sposób poznawczo-emocjonalny ustosunkowuje się do sytuacji. Jeżeli osoba postrzega swoje położenie jako zagrażające jej wartościom i dobrostanowi, wtedy jest to dla niej sytuacja stresowa.

Możemy zatem dojść do następujących konkluzji: stres może być odpowiedzią organizmu zarówno na realną sytuację, jak i na zdarzenia odczuwane przez człowieka jako zagrażające.
Stresu nie da się całkowicie wyeliminować, gdyż stanowi on nieodłączny element ludzkiego życia.

W wielu przypadkach stres wywołuje niemożność poradzenia sobie z daną sytuacją,
ze względu na niekorzystną ocenę własnych możliwości.
 
Autor: Elżbieta Dybińska © Wszelkie prawa zastrzeżone


Bibliografia:
1.Templar R.: Pokonaj stres, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004
2.Litzke S.M., Schuch H.: Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, GWP, Gdańsk 2007
3.Hartley M.: Stres w pracy, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005
4.Gałuszka A.: Człowiek przewlekle chory, Aspekty psychoegzystencjalne, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego,
   Katowice 2005
5.Oniszczenko W.: Stres to brzmi groźnie, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1998
6. Witkin G.: Stres kobiecy, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1998