Strona Główna | warsztaty | artykuły | galeria | linki | cennik | kontakt

  Terapia

- O mnie

- Komu pomagam

- Pomoc psychologiczna

- Zen Coaching

- Coaching a psychoterapia

- Racjonalna Terapia Zachowań

- Sekrety życia

- Opinie o mnie

  Psychologia

- Psychologia humanistyczna

- Carl Rogers

- Abraham Maslow

- Fritz Perls

- Osobowość

- Stres

- Okres dojrzewania

- Terapeutyczne wiersze

 
 

Źródła stresu

 

Źródła stresu i sposoby radzenia sobie z nim w wieku dorastania


Młodzież w wieku adolescencji przeżywa wiele sytuacji trudnych. Zdaniem M. Tyszkowej o sytuacji trudnej można mówić wtedy, kiedy układ stosunków między człowiekiem a otoczeniem charakteryzuje się brakiem równowagi pomiędzy zadaniami a aktywnością i warunkami życia oraz właściwościami osoby. Sytuację trudną można pojmować również „jako układ zewnętrznych bodźców powodujących zakłócenia czynności lub zagrożenie potrzeb jednostki, jej dążeń czy cenionych wartości i wywołujących w związku z tym charakterystyczne zmiany w zachowaniu”.


Według M. Tyszkowej do sytuacji trudnych można zaliczyć między innymi:

1. sytuacje społecznej ekspozycji, w których młoda osoba wystawiona jest na krytykę i ocenę innych osób, przez co może ulec zachwianiu jej poczucie własnej wartości,
2. sytuacje nacisku lub przymusu, w których jest wywierana presja na drugą osobę, aby zmieniła swoje cele, do których zmierza, co powoduje, że osoba ta czuje, że realizacja jej celów jest zagrożona,
3. sytuacje społecznego konfliktu, w których dążenia osoby są sprzeczne lub niezgodne z dążeniami innych osób, co rodzi zagrożenie realizacji jej własnych dążeń.

Wszelkie, wyżej zaprezentowane sytuacje życiowe, w których znajduje się młodzież w wieku adolescencji, mogą wywołać stres. Należy zaznaczyć, że stres towarzyszy młodzieży stale, gdyż okresy napięcia są nieodłączną częścią ludzkiego życia, ulegają zmianie tylko jego przyczyny,
przejawy i nasilenie.


Zatem warto przyjrzeć się przyczynom stresu występującym u młodzieży w wieku adolescencji. Przyczyny powinny być rozpatrywane w odniesieniu do obszarów życia, w których młodzież najczęściej funkcjonuje. Życie młodzieży w wielu adolescencji odbywa się głównie w rodzinie, szkole i w czasie wolnym.

Rodzina może być dla młodego człowieka zarówno źródłem wsparcia, jak i stresu. Wysoki potencjał napięć i obciążeń zawierają w sobie różne trudne lub bolesne sytuacje w rodzinie, takie jak: rozwód rodziców, pojawienie się nowego członka rodziny, separacja z jednym z opiekunów, zmiana miejsca zamieszkania, utrata koleżanek i kolegów.
Badania przeprowadzone przez G. Witkin pokazały, że troska o rodzinę i zdrowie rodziców są na drugim miejscu dziecięcych stresów za kłopotami szkolnymi. Przyczyny zmartwień są bardzo różne, począwszy od strachu przed chorobą, poprzez sprzeczki z rodziną, przemoc w rodzinie, a skończywszy na rozwodzie rodziców.


Innym czynnikiem stresu u młodych osób w wieku adolescencji jest szkoła. Zdaniem B. Jacennik i J. Szczepańskiej „stres związany ze szkołą i relacjami z rówieśnikami jest silniejszym predykatorem lęku i problemów zdrowotnych dzieci w szkole podstawowej niż całkowity życiowy stres obejmujący inne dziedziny życia”.

Również badania przeprowadzone przez M. Krzyśko i M. Mularską pokazały, że młodzież przeżywa najsilniejszy stres w związku z problemami szkolnymi. Do podobnych wniosków prowadzą zarówno wyniki badań przeprowadzonych przez A. Piekarską i B. Warian, które za najważniejsze stresory uważają sytuacje związane z procesem nauczania, jak i rezultaty badań przeprowadzonych przez G. Witkin w Stanach Zjednoczonych, które pokazały, że problemy szkolne, takie jak: oceny, sprawdziany, odrabianie lekcji i promocja do następnej klasy, są najbardziej stresujące.
Według M. Krzyśko i M. Mularskiej młodzież postrzega jako trudne następujące sytuacje występujące w szkole: sprawdzanie umiejętności i wiadomości ucznia przez nauczyciela (sprawdzanie zadania domowego, odpytywanie, testy, klasówki, egzaminy), oceny niedostateczne, problemy z promocją do następnej klasy.


Innym rodzajem problemów szkolnych, na które zwracała uwagę młodzież w powyższych badaniach, były relacje między nauczycielami i uczniami takie, jak: nadmierna krytyka ucznia przez nauczyciela, wypowiedzi nauczyciela obniżające godność osobistą ucznia, często wyrażanie przekonania o niskich możliwościach intelektualnych uczniów lub ucznia, częste wyrażanie przekonania, że uczeń posiada wyłącznie cechy negatywne. A przecież powodzenia szkolne zależą od posiadania przez młodzież takich cech osobowości, jak: wytrwałość w osiąganiu długofalowych celów, odpowiedzialność, niezależność w działaniu, systematyczność, kontrola zachowania, umiejętność rezygnacji z natychmiastowego zaspokajania pewnych potrzeb.

Aby młodzież mogła w prawidłowy sposób realizować swoje zadania szkolne powinna otrzymać wystarczające zainteresowanie, wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli w rozwijaniu wyżej wspomnianych cech osobowości. Gdyż jak pokazały badania przeprowadzone przez Z. Plewicką i M. Guszkowską, dotyczące szkolnych sytuacji konfliktowych uczniów od 14. do 19. roku życia, zatargi z nauczycielami były szczególnie stresujące dla młodzieży.
Najwięcej spornych sytuacji w układzie uczeń-nauczyciel wynikało z kontrowersyjnych ocen szkolnych. Uczniowie uważali, że nauczyciele nie doceniają wysiłków, zaniżają oceny, nie zauważają poprawy, faworyzują niektórych uczniów, stawiają oceny niedostateczne nie za wyniki w nauce. Ponadto uczniowie zwracali uwagę na takie zachowania nauczycieli, jak: wyzwiska, kpiny, ośmieszanie, deprecjonowanie charakteru i ogólnej wartości ucznia.


Badania Z. Plewickiej i M. Guszkowskiej pokazały również, że bardzo istotnym źródłem stresu u młodzieży są sprzeczki z kolegami ze szkoły. Według Badaczek, co trzeci konflikt to zatargi między rówieśnikami. Główne powody zatargów indywidualnych to: niesłuszne posądzenia, zdrada, obmowa, rywalizacja o stopnie, brak kultury w zachowaniu.


Tak jak już wcześniej wspomniano czas wolny również może był źródłem stresu. Szczególnie przeciążenie nadmierną ilością aktywności w czasie wolnym, zatargi z innymi dziećmi, wzmożona konsumpcja medialna powodują napięcia. Należy zauważyć, że bardzo często młodzież wraca po lekcjach do pustego domu, a w mediach styka się z obrazami przemocy.

Również inne badania przeprowadzone wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce pokazały, że młodzież w okresie dorastania narażona jest na wiele czynników stresujących, pochodzących ze środowiska szkolnego, rówieśniczego czy rodzinnego. „Prawie 40% polskiej młodzieży w wieku 16-18 lat odczuwa podwyższony poziom stresu psychologicznego, przy czym wśród dziewcząt odsetek ten przekracza nawet 50%.
Podwyższony poziom stresu wiąże się ściśle z przeżywaniem negatywnych stanów emocjonalnych. Uczniowie z podwyższonym poziomem stresu nawet 4-5 - krotnie częściej odczuwają przygnębienie i lęk. Podwyższony poziom stresu związany jest z częstszym paleniem tytoniu, piciem napojów alkoholowych przez dziewczęta oraz z częstym używaniem narkotyków i środków odurzających przez chłopców ”.Zdaniem M. Komorowskiej stres w życiu nastolatków jest najczęściej wywołany następującymi czynnikami: chorobą lub śmiercią kogoś bliskiego, wykorzystywaniem fizycznym lub psychicznym, zmianą miejsca zamieszkania, rozwodem rodziców, wypadkiem lub chorobą, uzależnieniem członka rodziny, konfliktami z rówieśnikami i rodziną, ubóstwem lub dyskryminacją.


Ciekawych informacji na temat stresu i poczucia dobrostanu w okresie adolescencji dostarczyły badania przeprowadzone przez K. Siddique i B. D’Arcy. Pokazały one, że „dla większości wejście w świat dorosłych jest względnie bezbolesne. Są jednak i tacy, choć stanowią oni zdecydowanie mniejszą grupę, którzy doświadczają w tym okresie silnego napięcia i stresu. Wydaje się, że ogół nastolatków pozostaje w dobrych kontaktach z rodzicami i potrafi sprostać wymaganiom zarówno szkoły, jak i grupy rówieśniczej.
Młodzi ludzie umiejętnie korzystają z własnych wewnętrznych zasobów, minimalizując koszty oddziaływania silnych stresorów środowiskowych”.


Radzenie sobie ze stresem jest bardzo ważną umiejętnością, pozwalającą redukować poziom stresu. Biologiczna reakcja na stres poprzez rozładowanie w drodze agresji lub wycofania się nie zawsze jest do przyjęcia ze względu na przyjęte nakazy czy zakazy, jak również normy zachowań i normy prawne.
Istotne wydaje się zobaczenie jak młodzież w okresie adolescencji radzi sobie ze stresem, czyli jakie stosuje sposoby radzenia sobie z nim.

Należy podkreślić, że odporność na stres jest istotnym determinantem kreowania aktywności społecznej, gdyż jest jednym z wyznaczników poczucia bezpieczeństwa.
„Aktywni społecznie uczniowie mają lepszą sytuację szkolną i wyższy poziom intelektualny niż ich bierni koledzy”.


Badania przeprowadzone przez J. Kossewską i M. Guszkowską pokazały, że młodzież często rozwiązuje swoje problemy z nauką poprzez samodzielne poszukiwanie i planowanie rozwiązania, czyli poprzez konsultacje u lepszych uczniów, poświęcanie więcej czasu nauce, wspólne uczenie się i powtarzanie materiału. Czyli wykorzystuje ona strategie radzenia sobie ze stresem skoncentrowane na problemie. Ale jak się okazuje, młodzież preferuje również strategie radzenia sobie z problemami związanymi z nauką i towarzyszącym temu stresowi ukierunkowane na niepodejmowanie działań, rezygnację, unikanie problemu i psychiczne dystansowanie się.

Poczucie umiejscowienia kontroli ma bardzo znaczący wpływ na sukcesy szkolne i radzenie sobie ze stresem. Uczniów o wewnętrznym umiejscowieniu kontroli, którzy sądzą, że to ich cechy i zachowania odpowiadają za otrzymywane nagrody i kary, charakteryzuje bowiem, wysoka samoocena i samoakceptacja, duże aspiracje i silna motywacja osiągnięć i lepiej radzą sobie ze stresem w sytuacjach i zadaniach, których wynik uzależniony jest od ich działania.


Badania przeprowadzone wśród młodzieży ponadgimnazjalnej pokazały, że większość uczniów, bo aż 73 %, w celu rozładowania napięcia, podejmuje aktywność fizyczną. Niewielka część młodzieży, bo 12%, spożywa w takich momentach nadmierne ilości pożywienia a znikomy odsetek, bo tylko 6% ankietowanych, relaksuje się stosując strategie psychologiczne, nałogowo oglądając telewizję (5%), spożywając alkohol (3%) lub zażywając leki (1%).
„Na podstawie analizy uzyskanych wyników, wykazano istotne statystycznie różnice w deklarowanych sposobach rozładowywania napięć i stresu psychologicznego, zależne od płci badanej młodzieży. Zaobserwowano, że chłopcy znamiennie częściej niż dziewczęta podejmują aktywność fizyczną w celu rozładowania napięcia. Chłopcy nie objadają się nadmiernie w sytuacjach stresowych, ale częściej niż dziewczęta sięgają po napoje alkoholowe”.

Analiza uzyskanych wyników w zakresie indywidualnie realizowanych sposobów radzenia sobie ze stresem psychologicznym wskazuje, iż młodzież najczęściej wybiera efektywne strategie zaradcze, związane z tzw. stylem samorealizacyjnym, w który wpisana jest aktywność fizyczna.

Autor: Elżbieta Dybińska © Wszelkie prawa zastrzeżoneBibliografia:
1. Borecka - Biernat D.: Uczeń w potrzasku, "Psychologia w szkole", 1/2009
2. Tyszkowa M.:Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych, PWN, W-wa 1986
3. Witkin G.:Stres dziecięcy, Rebis, Poznań 2000
4. Portman R.:Dzieci a stres. Istota zagadnienia, Jedność, Kielce 2007
5. Jacennik B., Szczepańska J.:Aby stresu było mniej, "Psychologia w szkole", 3/2007
6. Radochoński M.(red): Osobowość a wyniki w nauce, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, Rzeszów 1993
7. Tabak I.: Stres i zdrowie psychiczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych, "Remedium", 11-12/2005
8. Komorowska M.: Radzenie sobie ze stresem a uzaleznienie wśród nastolatków, "Remedium", 6/2008
9. Obuchowska I., Owczynnikowa O.W., Reykowski J.: Badania nad osobowością dzieci i młodzieży,
    WSiP, W-wa 1979
10. Bąbel P.: Osobowość wyuczona, "Psychologia w szkole", 4/2006