Strona Główna | warsztaty | artykuły | galeria | linki | cennik | kontakt

  Terapia

- O mnie

- Komu pomagam

- Pomoc psychologiczna

- Zen Coaching

- Coaching a psychoterapia

- Racjonalna Terapia Zachowań

- Sekrety życia

- Opinie o mnie

  Psychologia

- Psychologia humanistyczna

- Carl Rogers

- Abraham Maslow

- Fritz Perls

- Osobowość

- Stres

- Okres dojrzewania

- Terapeutyczne wiersze

 
 

Akceptacja siebie

 
 
Akceptacja siebie ma ścisły związek z samooceną, ze świadomością siebie, z wewnętrznym obrazem siebie i z poczuciem własnego „JA”.


Jest to znajomość własnych emocji, samopoznanie, rozumienie samego siebie. Świadome obserwowanie siebie i samopoznawanie się daje możliwość samorozwoju, umocnienia wiary we własne siły, poczucie pewności siebie, porównanie własnych możliwości z aspiracjami.

Jest to umiejętność, od której zależy samoocena i poczucie własnej wartości, to całokształt wiedzy o sobie, wyobrażenie o sobie i stosunek do samego siebie.

Akceptowanie siebie jest informacją, czy jednostka spostrzega siebie jako dobrą, kompetentną, sympatyczną, honorową. Jest to też informacja, czy potrafi polegać na sobie, czy umie odbierać komunikaty wysyłane przez własny organizm i czy potrafi akceptować każdy stan emocjonalny.

Ważne też jest czy potrafi rozróżniać i nazywać własne uczucia oraz kierować własnym zachowaniem i życiem. Wgląd w siebie, znajomość własnych emocji płynących z ciała jest kluczem do sukcesu w kontaktach z innymi ludźmi.

 

Jest to podstawą do zdobywania umiejętności rozumienia innych osób, rozumienia ich nastrojów i zachowań oraz do właściwego reagowania na nie.

Osoby, które akceptują siebie, wiedzą co czują i potrafią odczytywać swoje uczucia, lepiej kierują swoim życiem. Ma to wpływ na umiejętność przekazywania empatii innym ludziom, na motywowanie siebie i innych do działań i podejmowanie decyzji na przyszłość.
Świadomość siebie ma decydujący wpływ na człowieka we wszystkich dziedzinach jego postępowania. Egzystencja codziennego życia daje każdemu człowiekowi możliwości podejmowania ogromnej ilości decyzji. Są to decyzje świadome, przeanalizowane lub nagłe, nieświadome. Osoby akceptujące siebie będą dokonywały szybkich nieświadomych wyborów, dzięki którym będą odczuwały satysfakcję z życia.


A.S. Reber w Słowniku Psychologii podaje: „Samoakceptacja – akceptacja samego siebie; termin zakładający, że akceptacja taka opiera się na względnie obiektywnej ocenie własnych talentów, możliwości i ogólnej wartości, realistycznym rozpoznawaniu ich ograniczeń i odczuwanej satysfakcji zarówno z tych talentów jak i ich zakresu.” (Reber, 2000, str. 652)
 
Według Słownika Psychologii pod red. J. Siuty „Samoakceptacja to postawa człowieka wobec własnej osoby, wyrażająca stopień zadowolenia z siebie.”
Akceptacja jest zgodą, zatwierdzeniem, aprobatą, przyjęciem, uznaniem czegoś. (Kopaliński, 2000, str. 25)

Akceptować siebie to pozwolić sobie na to aby być takim jakim się jest i równocześnie pozwolić innym na to samo. Jest to dawanie sobie prawa do posiadania wad i zalet, umiejętności, słabości i oczekiwań. Zaakceptować siebie to też stwierdzić, że robimy wszystko co możliwe aby prowadzić życie w zgodzie ze swoimi wartościami i przekonaniami.

 
Nasze przekonania dotyczące nas samych wynikają z naszych doświadczeń i przeżyć, z których dowiadujemy się kim jesteśmy, na co nas stać, co potrafimy a czego nie i jak inni ludzie się do nas odnoszą. Z naszych przekonań wynikają nasze postawy wobec innych ludzi i sytuacji. (Strelau, Doliński, 2008, str. 337) Dobre przeżycia umacniają wiarę w siebie a niedobre ją podważają szczególnie wówczas, gdy powtarzają się wielokrotnie.
Te mogą wpajać przekonanie o totalnej bezwartościowości.
Im bardziej nie akceptujemy tego i nie przyjmujemy do wiadomości jacy jesteśmy, z czym się nie zgadzamy, im bardziej z tym walczymy, tym bardziej doświadczamy odrzucenia samego siebie i utraty poczucia wartości.
 
Samoodtrącenie wyraża się w tym, że człowiek nie akceptuje i nie docenia tego, co osiągnął, przeżywa poczucie winy, poczucie krzywdy, ma do siebie pretensje i żal, źle myśli i mówi o sobie i o najbliższym otoczeniu.(Brzezińska, 1973, s.92-96)


W terapii C. Rogersa skoncentrowanej na osobie centralne miejsce w osobowości człowieka zajmuje pojęcie „ja”, które kształtuje się w dzieciństwie na podstawie doświadczeń.
Wraz z wyłanianiem się świadomego „ja” rozwija się potrzeba samoakceptacji, która cechuje wszystkich ludzi. (Grzesiuk, 2005, str.178) Zaspokojenie tej potrzeby jest warunkiem budowania własnej wartości w kontaktach z innymi ludźmi i jest źródłem satysfakcji.


W relacjach z innymi ludźmi otrzymujemy wsparcie emocjonalne, dzielimy się uczuciami i miłością.(Aronson, Wilson, Akert,1997) Człowiek odkrywa swoje „ja realne”, kieruje jego rozwojem i zbliża się do „ja idealnego”. Każdy człowiek ma własny sposób i własną drogę rozwoju, dąży do samoaktualizacji. (Grzesiuk, 2005, str. 180)
Zgodnie z własnym obrazem siebie odbiera takie bodźce ze środowiska, które uważa za wartościowe i które przyczyniają się do jego rozwoju. Wie sam co jest potrzebne do jego rozwoju i posiada zdolność do zachowania poczucia własnej wartości. (Tomkiewicz, 2003, str.68)


Poznanie samego siebie jest nam niezbędne do umiejętnego kierowania sobą, do skutecznego i bezkolizyjnego funkcjonowania w gronie innych ludzi. Na każdym poziomie rozwoju inne doświadczenia kształtują poznawanie i akceptowanie siebie.
Zarówno są to czynniki anatomiczno – fizjologiczne jak i psychologiczne.

Rozwój jest procesem, któremu towarzyszą ciągłe zmiany. Stały kontakt z ludźmi, ich opinie i oceny należą do ważniejszych czynników kształtowania się osobowości i samoakceptacji.

Akceptacja własnej osoby to problem, o którym łatwiej jest mówić niż stosować to podejście w codziennym życiu. Uświadomienie sobie i zaakceptowanie własnych cech nie wystarczy aby dokonała się zmiana. Trzeba jeszcze zacząć działać i codziennie małymi kroczkami realizować swoje cele, świadomie realizować swoje życie w zgodzie ze sobą.Autor: Elżbieta Dybińska
© Wszelkie prawa zastrzeżone