Strona Główna | warsztaty | artykuły | galeria | linki | cennik | kontakt

  Terapia

- O mnie

- Komu pomagam

- Pomoc psychologiczna

- Zen Coaching

- Coaching a psychoterapia

- Racjonalna Terapia Zachowań

- Sekrety życia

- Opinie o mnie

  Psychologia

- Psychologia humanistyczna

- Carl Rogers

- Abraham Maslow

- Fritz Perls

- Osobowość

- Stres

- Okres dojrzewania

- Terapeutyczne wiersze

 
 

Dojrzewanie psychiczne

 

Kształtowanie się osobowości i własnej tożsamości w okresie dorastania


W okresie adolescencji zachodzi proces kształtowania się celów, wartości, ideałów oraz znalezienie wśród nich miejsca dla własnego „ja”.
Młody człowiek podejmuje refleksję nad sobą, prowadzącą do poznawczego tworzenia koncepcji siebie, czyli Ja zreflektowanego, które w dużym stopniu odwołuje się do kwestii „jak mnie widzą inni” oraz posiada elementy samowiedzy, które są wynikiem autorefleksji.
Również w tym okresie dużego znaczenia nabiera tworzenie się Ja idealnego. „Dużej rozbieżności między realną a idealną koncepcją siebie nie można wówczas traktować jako sygnału nieprzystosowania, lecz jako zjawisko rozwojowe”.

Okres adolescencji jest dla wielu młodych okresem krytycznym, gdyż dokonują się wtedy przemiany i przeobrażenia jakościowe, które odgrywają bardzo ważną rolę w ukierunkowaniu dalszej drogi rozwojowej. Stąd w tym okresie kluczowe znaczenie przywiązuje się do kryzysu tożsamości, w którym młody człowiek poszukuje odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”.


Według E.H. Erikson’a nastolatki przechodzą przez cztery poniższe etapy, na drodze kształtowania się tożsamości, prowadzącej do odkrycia, kim są:

1. Kształtowanie wstępne. Rodzice lub osoby mające autorytet przekazują nastolatkowi swoje przekonania, postawy, wartości, które on posłusznie akceptuje;
2. Dyfuzja poczucia tożsamości. Młoda osoba spędza wiele czasu na zabawie i zajmuje się ekscytującymi ją rzeczami, nie przejmując się mocno politycznymi, społecznymi, zawodowymi, osobistymi poglądami czy planami;
3. Moratorium. Przed ukształtowaniem się ustabilizowanego poczucia tożsamości młody człowiek „sprawdza się” w różnych rolach. „Po drodze (czasem przez dłuższy czas), zanim pojawi się poczucie stabilności, może się zdarzyć, że ktoś będzie >>przymierzał<< osobowość o cechach przestępczych lub osobowość niekonwencjonalną”;
4. Osiągnięcie poczucia tożsamości. Polega ono na ukształtowaniu spójnego, silnego systemu wartości oraz na „zdrowym” przystosowaniu do świata wypełnionego przez znaczące związki z ludźmi, pracę oraz zajęcia w czasie wolnym.


Wiele zaburzeń zachowania w okresie adolescencji bierze się właśnie z samego faktu poszukiwania tożsamości poprzez testowanie wzorców dorosłego życia metodą „prób i błędów”, bądź poprzez czasowe odrzucanie norm i autorytetów.
W konsekwencji powyższych działań „dochodzi do racjonalnej konfrontacji wartości wszystkich możliwości wewnętrznych jednostki i zewnętrznych propozycji, w wyniku czego ustala się-zazwyczaj na wysokim poziomie ogólności-centralna orientacja życiowa jednostki, jej wybiórczy i świadomie zaakceptowany sposób istnienia w świecie.

Odwołując się do niej >>ja<< samookreśla się i w działaniu potwierdza swoją tożsamość wyodrębniając się i uwalniając od nacisków zewnętrznych przez skierowanie się ku wybranym indywidualnie celom”.
Należy dodać, że w okresie kształtowania się tożsamości niestabilna jeszcze osobowość i związana z tym wrażliwość powodują uruchamianie mechanizmów obronnych, jako sposobów radzenia sobie z niepokojem i burzą instynktów, co często wpływa w sposób dezadaptacyjny na funkcjonowanie młodego człowieka. Do takich dezadaptacyjnych form zachowania należą: ekstremalna zmienność nastrojów, depresja, nonkonformizm i niestabilność relacji interpersonalnych.


Ponadto w okresie adolescencji młodzi ludzie wykazują zróżnicowany stopień przystosowania społecznego (od osób dobrze przystosowanych do skrajnie antyspołecznych) i mają zróżnicowane osobowości (od „normalnej” do psychotycznej, od ekstrawertycznej do zamkniętej w sobie, dość często depresyjnej, czy nawet ze skłonnościami samobójczymi).

Ciekawych informacji dotyczących kryzysu tożsamości dostarczają badania, które zostały przeprowadzone w wielu krajach. Otóż pokazują one, że większość nastolatków w okresie dorastania nie odczuwa ani poważnego kryzysu tożsamości, ani załamania się obecnego układu relacji rodzinnych. Owszem wszyscy przeżywają konflikty wewnętrzne, ale zwykle nie ponoszą wskutek tego znaczących kosztów psychologicznych.

Osiągnięcie w adolescencji tożsamości nadaje dalszemu życiu kierunek, prowadzi do krystalizacji systemu wartości osobistych i świadomości indywidualnych możliwości, zdolności i ograniczeń. Szczególnie ważne jest ukształtowanie cnoty wierności własnym wartościom, gdyż pozwala to na realizację celów życiowych.


Wiek adolescencji jest istotnym okresem w rozwoju osobowości, gdyż rozwija się wtedy samoświadomość zarówno celów, jak i zadań życiowych, kształtuje się samoocena i krytycyzm w stosunku do siebie i innych. W tym okresie kształtuje się również wola i charakter, krystalizują się zainteresowania i uzdolnienia. Następuje przechodzenie od wymagań zewnętrznych, wyrażonych w formie reguł zachowania się i przepisów, w wymagania wewnętrzne, a więc system potrzeb, nakazów moralnych, motywów, odczuwany przez jednostkę jako wewnętrzny przymus lub nakaz postępowania w określony sposób. Ponadto młode osoby przejmują od otoczenia różne przekonania, postawy, opinie, sposób mówienia czy ubierania się.

Ważną rolę w rozwoju osobowości w tym okresie odgrywa sama działalność twórcza młodych, która powiązana jest nie tylko z ich celami osobistymi, ale i silnymi wpływami zewnętrznymi (społecznymi).


J. Reykowski twierdzi, że wpływy zewnętrzne (społeczne) w procesie wychowania mają ogromną rolę w rozwoju osobowości. Według Niego trwałe nastawienie tworzące osobowość kształtuje się i organizuje wokół:
1) osób znaczących, czy ludzi mających szczególny wpływ na życie jednostki w okresie dzieciństwa i dorastania takich, jak matka, ojciec, nauczyciele,
2) typowych i powtarzających się sytuacji, które tworzą zasób doświadczeń jednostki,
3) ról społecznych oraz wymagań związanych z nimi zależnych od wieku i płci,
4) sytuacji wyjątkowych oddziałujących na jednostkę w sposób traumatyczny, negatywny bądź urazowy (śmierć bliskich, silny lęk).Należy zaznaczyć, że osobowość kształtuje się zarówno „na tle rozmaitych ideałów, jakie jednostka stawia przed sobą”, jak i w wyniku „procesów samowychowania, które w powiązaniu z pozytywnymi elementami środowiska wychowawczego powodują zmiany przede wszystkim cech woli i charakteru”. Samo poszukiwanie tożsamości jest ściśle związane z wyborem tożsamości zawodowej i ideologii. Osobiste wartości i ideały zaczynają kształtować zwarty, hierarchiczny system. Stawianie sobie wielu pytań natury egzystencjalnej, szczególnie przez młodzież w wieku 13-17 lat, dyskusje nad istotą dobra i zła budzą szacunek dla samej normy moralnej. Wytworzenie własnego systemu ideologicznego pozwala na wierność sobie i swoim wartościom, w sytuacji braku ciągłości i stałego promowania nowości oraz wielorakości.

Kształtowanie się poczucia własnej odrębności prowadzi do chęci autonomii i usamodzielniania się. Dość często wysokie poczucie własnej wartości sprzyja nieakceptowaniu autorytetów i nie przyjmowaniu z wiarą tego, co przekazują ludzie z otoczenia. Młodzi wykazują skłonność do krytykowania, sporów, długich dyskusji, ale również w tym okresie następuje ważny krok w rozwoju duchowym, albowiem kształtują się ideały i plany życiowe, chociaż dość często nieuchwytne i mgliste.

W okresie adolescencji ma miejsce postępujący proces dojrzewania psychicznego młodzieży. Na proces ten zwraca uwagę wielu autorów. Warto przytoczyć opinie kilku z nich.
Według M. Przetacznikowej dojrzewanie to „proces fizycznego wzrostu doprowadzający do takiego stopnia dojrzałości organizmu, który warunkuje od strony somatycznej i neurofizjologicznej rozwój w zakresie danej funkcji lub całokształtu zachowania się jednostki”.


M. Tramer zauważa, że faza dojrzewania jest okresem nierówności intelektualnej i niestałości uczuciowej, ciągłym poszukiwaniem siebie samego i wartości, uspołeczniania się i znajdowania powołania.
Zdaniem G.W. Allport’a w fazie tej dokonuje się uwolnienie samooceny od opinii innych i zdążanie ku wybranym celom.

H. Wallon uważa, że w tym okresie ma miejsce rozwój życia wewnętrznego, zmierzanie do rzutowania siebie na zewnątrz oraz poszukiwanie obiektu osobistego i uniwersalnego.
T.S. Sarbin zaś twierdzi, że w okresie dojrzewania następuje zdobywanie dojrzałości społecznej, która pozwala na pełnienie ról społecznych i ich twórcze modyfikowanie.

Zdaniem K. Obuchowskiego w tym okresie następuje przejście do dojrzalszej motywacji, pojawia się potrzeba ustalenia sensu życia.
Z kolei według C.G. Junga w okresie adolescencji ma miejsce powrót do introwersji, skierowanie ku światu idealnemu i dążenie do autonomii.


Należy dodać, że w okresie dojrzewania dokonuje się odkrywanie bogatego świata uczuć i myśli oraz uświadamianie sobie swojej odrębności i niezależności. To odkrycie własnej odrębności i własnego bogatego świata wewnętrznego dość często pociąga za sobą odwrócenie się od rzeczywistości, która jest zbyt trudna i ucieczkę w świat marzeń oraz myśli. Odkrycie w sobie bogatego życia psychicznego przyczynia się do wzrostu pewności siebie, dość często zarozumiałości przypominającej nawet formę bufonady.


Autor: Elżbieta Dybińska
© Wszelkie prawa zastrzeżoneBibliografia:
1. Chłopkiewicz M.: Osobowość dzieci i młodzież. Rozwój i patologia, WSiP, Warszawa 1987
2. Harwas - Napierała B., Trempała J.: Psychologia rozwoju człowieka, T.3, Wydawnictwo Naukowe PWN,
    Warszawa 1997
3. Bryant P.E., Colman A.M. (red.): Psychologia rozwojowa, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 1997
4. IIg F.L., Bates Ames L., Baker S.M.: Rozwój psychiczny dziecka. Od 10 do 14 lat. Część 2, GWP,
    Gdańsk 1998
5. Brzezińska A., Bardziejewska M., Ziółkowska B. (red.): Szanse rozwoju w okresie dorastania,
    Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002
6. Brzezińska A.: Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002